Páxinas
Novas

Xunta de goberno

  • Deputado de Economía, Facenda, Contas, Persoal e Réxime Interior: Don Antonio Leira Piñeiro
  • Deputada de Benestar Social, Educación e Politicas de Igualdade de Xénero: Dona Ánxela Franco Pouso
  • Deputado de Promoción Económica e Emprego: Don José Luis García García 
  • Deputada de Cooperación, Plans provinciais xerais, Asistencia a municipios e Normalización lingüística: Dona María Goretti Sanmartín Rei
    Baixo a supervisión da deputada responsable desta area, atribúese delegación especial en materia de Asistencia a Municipios a don Manuel Muíño Espasandín.
  • Deputado de lnfraestruturas Viarias, Vias e Obras provinciais e Medio Ambiente: Don José Manuel Pequeño Castro
  • Deputado de Cultura, Turismo e Patrimonio histórico-artistico: Don Xosé Regueira Varela
  • Deputado de Deporte e Mocidade: Don José Garcia Liñares
  • Deputado de Contratación, Patrimonio e Equipamento: Don Xesús Soto Vivero