Páxinas
Novas

Comisións informativas permanentes

Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior

A súa competencia refírese fundamentalmente ás seguintes materias: orzamento e expedientes de modificación de créditos, contas, ingresos (propios e doutros entes públicos), gastos de competencia do pleno, operacións de crédito, inventarios, balances, ordenanzas fiscais, e calquera outro asunto de natureza económico-financeira, así como ao estudo de todos os asuntos relacionados coa función pública, funcionarios, persoal laboral, persoal eventual, relacións sindicais, seguridade e hixiene, protocolo e relacións públicas.

Coñecerá, con carácter residual, de todos aqueles asuntos non atribuídos a outra comisión informativa permanente.

Presidente: Antonio Leira Piñeiro

Secretaria: Mª José Vázquez Sesmonde

Miembros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

Susana García Gómez

Mariel Padín Fernández

Eduardo Parga Veiga

Manuel Rivas Caridad

Luis Rubido Ramonde

Bernardo Fernández Piñeiro

Antonio Leira Piñeiro

Juan V. Penabad Muras

Manuel Muiño Espasandín

Xesús Manuel Soto Vivero

Claudia Delso Carreira

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane

Comisión de Benestar Social, Educación e Políticas de Igualdade de Xénero

Estudará as cuestións relacionadas con plans, convenios e actuacións en garantía de prestación de servizos sociais de competencia municipal e de equilibrio intermunicipal, as relacionadas co apoio económico, técnico e xurídico aos concellos para a implantación e funcionamiento dos devanditos servizos, a creación e xestión de servizos sociais de atención especializada supramunicipais ou supracomarcais; financiamento de programas de servizos sociais das entidades de iniciativa social; educación e bolsas de estudos; promoción da solidariedade entre institución e cidadáns e destes entre si con especial acento nas políticas de igualdade de xénero.

Presidenta: Ánxela Franco Pouso.

Secretaria: Carolina Buhigas Jack.

Miembros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

Javier Cainzos Vázquez

Gumersindo Galego Feal

Mariel Padín Fernández

Eduardo Parga Veiga

Luis Rubido Ramonde

Bernardo Fernández Piñeiro

Antonio Leira Piñeiro

Juan V. Penabad Muras

Ánxela Franco Pouso

Manuel Muiño Espasandín

Rocío Fraga Sáenz

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane

Comisión de Promoción Económica e Emprego

As súas atribucións serán as de fomento e promoción de temas relacionados cos distintos sectores económicos, modernización e instalacións comerciais e similares, protección ao sector pesqueiro, acuicultura e cultivos mariños, riqueza forestal, fomento agropecuario, agricultura e, en xeral, promoción económica e fomento do emprego na provincia.

Presidente: José Luis García García.

SecretarioRafael Díaz-Aguado Jalón

 Membros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

Juan J. Dieste Ortigueira

Gumersindo Galego Feal

José A. García Cardeso

Agustín Hernández Fdez de Rojas

Luis Oujo Pouso

José Luis García García

José García Liñares

José M. Pequeño Castro

Xosé Regueira Varela

Ánxela Franco Pouso

Rocío Fraga Sáenz

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane

 

Comisión de Cooperación. Plans Provinciais Xerais, Asistencia a Municipios, Turismo e Patrimonio Histórico-Artístico

Abarca o estudio dos expedientes referidos a plans provinciais xerais, cooperación ás obras e servizos municipais, asistencia e cooperación xurídica a municipios, asistencia e cooperación económica e técnica a municipios, defensa xurídica, servizos públicos de carácter supramunicipal e, se é o caso, supracomarcal.

Presidenta: Xosé Regueira Varela

Secretaria: Susana Rouco Penabad

 Membros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

José C. Calvelo Martínez

Susana García Gómez

Mariel Padín Fernández

Eduardo Parga Veiga

Manuel Rivas Caridad

José Luis García García

José M. Pequeño Castro

Julio Sacristán de Diego

Manuel Muiño Espasandín

Xosé Regueira Varela 

Rocío Fraga Sáenz

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane

 

Comisión de Cultura e Normalización Lingüística

A súa competencia circunscríbese a cultura e a políticas lingüísticas e elaboración dos plans de normalización lingüística de acordo coa lexislación en vigor.

Presidente: Mª Goretti Sanmartín Rei

Secretaria: Mercedes Fernández-Albalat

 Membros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

Juan J. Dieste Ortigueira

Agustín Hernández Fdez de Rojas

Luis Oujo Pouso

Manuel Rivas Caridad

Luis Rubido Ramonde

 

Bernardo Fernández Piñeiro

José Luis García Gracía

José M. Pequeño Castro

Mª Goretti Sanmartín Rei 

Xosé Regueira Varela

Daniel Díaz Grandío

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane

 

Comisión de Deporte e Mocidade

As súas atribucións serán as de ditame, estudo, informe ou consulta sobre as materias relativas ao deporte e á mocidade, programas de actividades deportivas dirixidas aos concellos ou en colaboración con outras entidades, organismos ou asociacións, subvencións en materia deportiva e promoción da participación dos mozos e mozas na vida política, socioeconómica e cultural

Presidente: José García Liñares

Secretaria: Manuela Muñíz Souto

 Membros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

Javier Cainzos Vázquez

José C. Calvelo Martínez

Gumersindo Galego Feal

Andrés García Cardeso 

Mariel Padín Fernández 

José Gracía Liñares

Antonio Leira Piñeiro

Julio Sacristán de Diego

 

Ánxela Franco Pouso

Xesús Manuel Soto Vivero

Caludia Delso Carreira

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane

Comisión de Contratación, Patrimonio e Equipamentos

A súa competencia refírese ao patrimonio provincial e a expedientes de contratación de obras, servizos e subministracións, así como todos os proxectos relacionados coas devanditas obras e plans de ordenación do territorio. 

Presidente: Xesús Manuel Soto Vivero

Secretario: Luis Jaime Rodríguez Fernández

 Membros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

Javier Cainzos Vázquez

José C. Calvelo Martínez

Gumersindo Galego Feal

Susana García Gómez

Eduardo Parga Veiga 

José Luis García García

José García Liñares

Antonio Leira Piñeiro

Xosé Regueira Varela

Xesús Manuel Soto Vivero

Daniel Díaz Grandío

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane

 

Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais e Medio Ambente 

A súa competencia circunscríbese a asuntos relacionados coas estradas e camiños provinciais, autorizacións, licenzas de obras e todos os proxectos relacionados con eles, ademais dos expedientes de expropiacións forzosas e urbanismo e temas relativos ao medio.

Presidente: José Manuel Pequeño Castro

Secretaria: Nuria Somoza Quintero

 Membros:

Grupo Popular

Grupo Provincial Socialista

Grupo Bloque Nacionalista Galego – Asambleas Abertas

Grupo Provincial Marea Atlántica

Grupo Compostela Aberta

Grupo Alternativa dos Veciños

Juan J. Dieste Ortigueira

José A. García Cardeso

Agustín Hernández Fdez de Rojas

Luis Oujo Pouso

Manuel Rivas Caridad

Juan V. Penabad Muras

José M. Pequeño Castro

Julio Sacristán de Diego

Manuel Muíño Espasandín

Xesús Manuel Soto Vivero

Daniel Díaz Grandío

Manuel Dios Diz

Ángel García Seoane