Páxinas
Novas

Ordenanzas fiscais e de prezos públicos

 • Ordenanza Fiscal nº 2: Reguladora da taxa por servizo de publicacións do Boletín Oficial da Provincia
 • Ordenanza Fiscal nº3: Reguladora da taxa por expedición de documentos, actividades administrativas e dereitos de exame 
 • Ordenanza Fiscal nº5: Taxa por prestación de servizos tributarios
 • Ordenanza Fiscal nº6: Reguladora da recarga provincial do imposto sobre actividades económicas 
 • Ordenanza Fiscal nº8: Reguladora da taxa por autorizacións de utilizacións privativas e aproveitamentos especiais en vías provinciais 
 • Ordenanza Fiscal nº10: Reguladora da taxa por servizos no conservatorio de danza. 
 • Ordenanza Fiscal nº11: Reguladora da taxa por servizos en establecementos provinciais de servizos sociais 
 • Ordenanza nº12: Reguladora do prezo público por servizos no centro residencial docente Calvo Sotelo. 
 • Ordenanza nº13: Reguladora do prezo público por utilización da pista polideportiva 
 • Ordenanza nº14: Reguladora do prezo público pola utilización do Pazo de Mariñán 
 • Ordenanza nº 15: Reguladora do prezo público por utilización do IES Calvo Sotelo.