Servicio de Asistencia a Municipios
Deputaci�n da Coru�a Deputaci�n da Coru�a
Unha deputaci�n � servicio da provincia 24 horas � servicio da provincia A Coru�a por concellos Un destino compartido Fomentar, promover, conservar, difundir a nosa cultura, a nosa arte, as nosas tradici�ns e honrar �s nosos personaxes ilustres Facer turismo na Coru�a
�ltimas novas Directorio de enderezos de correo Busca Axuda Suxesti�ns

Castellano Gallego

... Ordenanzas y Reglamentos
Nueva Búsqueda

Betanzos - REGULAMENTO DE RXIME INTERNO DO SERVIZO MUNICIPAL DE COMEDOR ESCOLAR E MADRUGADORES

Publicación provisional : 16-04-2013 BOP N 72 -- Publicación definitiva : 07-06-2013 BOP N 108
Redacción Aplicable desde 26-06-2013

Redacciones Redacciones
 - Artigo 1. - Regulacin e caractersticas do servizo.
 - Artigo 2. -Destinatarios.
 - Artigo 3.-Persoal.
 - Artigo 4.- Solicitude prazo e lugar de presentacin.
 - Artigo 6.-Xestin do servizo.
 - Artigo 7.-Outras colaboracins.
 - Artigo 8.-Obxectivos.
 - Artigo 9. - Normas xerais de funcionamento do Servizo.
 - Artigo 10. -Dereitos e deberes.
 - Artigo 11. - Normas de convivencia do comedor.
 - Artigo 11. - Faltas e sancins
 - Disposicins finais
 - Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios
   
  Artigo 1. - Regulacin e caractersticas do servizo.  
 

1.- Regulacin:

A lexislacin en materia educativa e de rxime local refrese posibilidade das corporacins locais de realizacin de servizos, mis concretamente no mbito educativo, establcese no art. 25, 2, n, da lei 7/85 de Bases do Rxime Local.

O comedor Escolar Municipal e o Servizo de madrugadores, un servizo pblico cuxo titular o Concello de Betanzos, sen prexuzo das autorizacins ou outros trmites que haxan de facerse coa Administracin educativa competente.

Este servizo ten un carcter estritamente municipal e est suxeito estrutura orgnica do Servizo en que se integra e se rexe polas normas xurdicas, administrativas e laborais propias da Administracin Local en particular polo Concello de Betanzos

O Concello prestar o servizo en cada momento a travs de calquera das formas prevista no art. 85,2 da lei 7/85 e na sa virtude no art. 277 do R.D. Lexislativo 3/2011 do 14 de novembro, texto refundido da lei de contratos do sector pblico.

O servizo regularase polo presente regulamento e para o non previsto neste, ser de aplicacin subsidiaria o Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula ou funcionamento ds comedores escolares nos centros docentes pblicos non universitarios dependentes d Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria, asi como a Orde do 21 de febreiro de 2007 no mesmo sentido, ou a lexislacin que poida ditarse modificando ou ampliando a citada.

No aspecto sanitario o servizo adaptarase aos requisitos establecidos no Real Decreto 3484/2000, do 29 de decembro, polo que se establecen as normas de hixiene para a elaboracin, distribucin e comercio de comidas preparadas e os demais que sexan de aplicacin.

2. Caractersticas xerais do servizo:

un servizo de uso voluntario.

un servizo co que se pretende axudar as familias e apoialas na atencin dos seus fillos, as como facilitar a conciliacin da vida familiar e laboral.

Formar o alumno para as tarefas da vida diaria, a educacin para a sade e o consumo.

A educacin para a convivencia e a educacin para o tempo libre.

   
  Artigo 2. -Destinatarios.  
 

O servizo de comedor e de madrugadores est destinado ao alumnado de educacin infantil e primaria do CEIP. Vales Villamarin, sen prexuzo da sa ampliacin a outros centros pblicos, do mesmo nivel educativo, do Concello.

   
  Artigo 3.-Persoal.  
 

O servizo estar prestado por profesionais axeitados coas sas funcins definidas, conforme normativa vixente.

   
  Artigo 4.- Solicitude prazo e lugar de presentacin.  
 

Os impresos de solicitude conforme a modelo normalizado e documentos que deben presentar, estarn a disposicin dos demandantes nas oficinas municipais. O prazo de presentacin ser o indicado na correspondente convocatoria que se realizar pola Xunta de Goberno Local.

Unha vez aberto o prazo os pais ou titores dos nenos presentarn a solicitude nas oficinas municipais no prazo que, para tal efecto, estableza o Concello.

Finalizado o prazo de presentacin de solicitudes e durante o curso escolar, podern presentarse outras solicitudes a travs do Rexistro do Concello, sempre cumprindo os prazos que se establecen no art. 9.3 desta regulamento segundo a modalidade de que se trate, coa excepcin prevista no mesmo artigo, para os usuarios espordicos.

   
  Artigo 6.-Xestin do servizo.  
 

A Xunta de Goberno Local ser o rgano decisorio que haber de resolver as controversias e reclamacins que poidan chegar a producirse como consecuencia da xestin do servizo. Nos supostos que se considere oportuno oirase a AMPA., e direccin e Consello escolar do Colexio.

   
  Artigo 7.-Outras colaboracins.  
 

O Concello poder asinar con outras Administracins ou entidades convenios de colaboracin que permitan ampliar ou mellorar o servizo, ben sexa con recursos persoais ou econmicos.

   
  Artigo 8.-Obxectivos.  
 

O Servizo de Comedor Escolar e o Servizo de Madrugadores un servizo educativo complementario que debe atender consecucin dos seguintes obxectivos:

8.1. Conciliacin da vida laboral e familiar:

Axudar conciliacin das necesidades familiares e educativas que impn a forma de vida laboral actual.

8.2. Educacin para a sade:

Fomentar e desenvolver hbitos persoais de hixiene e boa alimentacin como base dunha correcta educacin para a sade.

Poer en prctica normas hixinicas e sanitarias.

Iniciarse en gustos variados e na inxestin de todo tipo de alimentos.

Manter posturas correctas na mesa.

Desenvolver hbitos no uso axeitado dos utensilios relacionados coa comida.

Adquirir e poer en prctica hbitos relacionados coas normas de educacin bsicas na mesa.

Informar e concienciar as familias nos beneficios que poidan obterse dunha colaboracin conxunta cos responsables do comedor, tanto no referido sade do neno coma sa educacin nutricional.

Concienciar a familia nos patrns de conduta adquiridos no comedor e a importancia de continuar con estes no seu fogar.

8.3. Educacin para a convivencia:

Adquirir e poer en prctica hbitos de convivencia e cooperacin nas tarefas comns.

Espertar nos alumnos o esprito de cooperacin, implicndoos, segundo as sas posibilidades, en tarefas de servizo de comedor: poer e retirar o servizo, axuda aos mis pequenos.

Lograr un comportamento correcto na mesa.

Lograr un ambiente sen moito rudo, evitando berros e dialogando de forma distendida.

Coidar e respectar os locais, mobiliarios, aparellos e utensilios de uso comn.

8.4. Educacin para o ocio:

Crear hbitos e proporcionar estratexias para a utilizacin correcta do tempo libre.

Planificar actividades de ocio e tempo libre que contriban ao desenvolvemento harmnico da personalidade e ao fomento de hbitos sociais e culturais.

   
  Artigo 9. - Normas xerais de funcionamento do Servizo.  
 

1. O perodo de funcionamento do Servizo, ser o establecido para o curso escolar.

Non obstante, o Concello resrvase a posibilidade de adaptar as datas no inicio e fin de curso para que o nmero de usuarios sexa significativo.

2. O nmero mximo de prazas de comedor vir determinadas en cada momento pola capacidade fsica do local ou locais que poidan dedicarse a tal servizo.

3. Establcense os seguintes tipos de alumnos usuarios:

3.1 Fixos: Aqueles que vaian facer uso do servizo de comedor escolar ou de madrugadores durante todo o curso. Debern inscribirse nas Oficinas municipais durante o perodo de inscricin escolar

3.2 Por meses naturais: Aqueles que vaian facer uso do servizo de comedor escolar ou de madrugadores durante determinados meses. Debern inscribirse nas Oficinas municipais con quince das de antelacin do mes no que queiran empezar a utilizar o servizo. A inscricin poder facerse por un ou mis meses.

3.3 Por das semana: Aqueles que vaian facer uso do servizo de comedor escolar ou de madrugadores por das soltos durante a semana. Debern inscribirse nas Oficinas municipais con tres das hbiles de antelacin semana na que queiran empezar a utilizar o servizo.

3.4 Espordicos ou eventuais: considranse alumnos eventuais ou espordicos a aqueles que, excepcionalmente, necesiten usar o servizo de comedor ou de madrugadores algn da determinado. Debern inscribirse directamente ante o prestador do servizo, sempre con 24 horas de antelacin.

3.5 O servizo de madrugadores, ter as mesmo os seguintes tipos de usuarios:

3.5.1 Usuarios do servizo s con gardara.

3.5.2 Usuarios con almorzo.

4. Para darse de baixa voluntaria ser necesario facelo por escrito nas oficinas municipais, con anterioridade ao da 20 de cada mes, para os usuarios fixos ou mensuais. No caso se usuarios por das semana, comunicarase polo mesmo conduto ata o xoves da semana anterior, ou con anterioridade caso de ser festivo.

Se algn usuario de Comedor non vai quedar ao mesmo un da determinado despois de asistir a clase, deber notificalo directamente ao prestador do servizo.

A incidencia destas baixas ou ausencias no custo do servizo vir determinada na correspondente Ordenanza Fiscal reguladora do prezo Pblico

5. O horario do comedor escolar ser de 14 a 16 de luns a venres, Excepto festivos

O Horario do servizo de madrugadores ser de 7,30 a 9,00 horas

Estes horarios sern de luns a venres, Excepto festivos.

Non se desenvolver o servizo nos perodos vacacionais de Semana Santa, Nadal, vacacins de vern e aqueles das declarados non lectivos pola Consellara de Educacin.

Durante o perodo de funcionamento do servizo haber monitores ou persoas responsables vixiando os alumnos usuarios do servizo que podern desenvolver xogos ou actividades axeitadas.

6. Os nenos non podern sar do recinto establecido en cada caso durante o perodo de comedor ou de madrugadores, salvo comunicacin por escrito dos seus pais e mediante persoa responsable que se faga cargo do alumno.

7. O men ser nico para todos os comensais. Non obstante establcense as seguintes excepcins:

Dietas brandas: para alumnos con problemas gastrointestinais transitorios, baixo prescricin mdica e avisando coa antelacin debida.

Alumnos alrxicos a alimentos ou que padezan calquera enfermidade ou trastorno somtico que precise dunha alimentacin especfica: presentando un certificado mdico autorzase os devanditos alumnos a utilizar o servizo de comedor nos termos dispostos pola normativa anteriormente citada.

Non obstante, aqueles alumnos con alerxias moi localizadas podern facer uso ordinario do comedor consumindo o men establecido para todos os comensais, ags os das nos que o men incla algn dos compoentes ao que son alrxicos, en cuxo caso tomarn un men alternativo.

Autorzase a facer uso ordinario do comedor, nas mesmas condicins que os alumnos con alerxias moi localizadas, a aqueles alumnos que presenten unha intolerancia alimenticia por razns morais ou relixiosas.

En todos estes supostos avisarase coa antelacin debida.

8.- No servizo de Madrugadores con Almorzo, aplicsense os mesmos criterios que para o servizo de comedor.

9. En ningn caso se administrarn medicamentos aos nenos que asisten ao comedor.

Igualmente, nunca debern entregar medicamentos aos nenos. En caso necesario arbitrarase o xeito de que os pais do neno poidan acceder ao comedor para administrarlles os medicamentos.

10. Todos os meses se entregar unha folla informativa co men diario. Esta informacin facilitar s familias a preparacin da dieta completa dos seus fillos, completando no resto de comidas o inxerido no comedor.

11. Cada neno dispoer dunha bolsa de aseo con cremalleira na que depositar os tiles para o cepillado e hixiene dos dentes.

12. Todos os nenos deben respectar as normas de funcionamento e de convivencia: aseo, entrada ao comedor, conduta e hbitos de comida.

13. O incumprimento por parte dos alumnos das normas de funcionamento e de convivencia do comedor ou do servizo de madrugadores, pode chegar a supoer a baixa no servizo de forma temporal ou definitiva.

14. O Concello reunir un representante do centro educativo e outro da AMPA implicado neste servizo, como mnimo, unha vez ao comezo do curso para a posta en comn dos proxectos, e outra ao final do curso para efectuar a pertinente valoracin.

   
  Artigo 10. -Dereitos e deberes.  
 

Obrigas dos pais, nais ou titores.

A) Cooperar no axeitado cumprimento das normas establecidas, respectando o presente regulamento.

B) Fomentar nos seus fillos actitudes de colaboracin, solidariedade e convivencia.

C) Estar ao corrente dos pagamentos de cotas, e efectuar este mediante o sistema establecido.

D) Recoller con puntualidade os seus fillos.

E) Comunicar ao Centro, por escrito, as posibles alerxias alimentaras, rxime especial por razn diettica ou motivos relixiosos e calquera outra incidencia que poida afectar correcta prestacin do servizo.

F) Comunicar con antelacin abondo as asistencias ao comedor, no caso de asistencia espordica, e as inasistencias a este, no caso de asistencia regular.

Dereitos

A) Os pais, nais ou titores dos alumnos usuarios teen dereito a coecer coa debida antelacin os mens que se servirn no comedor.

B) Os pais, nais ou titores dispoern unha caixa de correo de suxestins, as como de follas de reclamacins.

C) Recibir informacin por parte das coidadoras en caso de encontrar nenos con problemas hora de tolerar alimentos.

A todos os usuarios do comedor escolar os asisten os seguintes dereitos:

a) Recibir o men escolar nas condicins establecidas neste regulamento

b) Os alumnos usuarios do comedor estarn atendidos entre as 14:00 e 16:00

Os alumnos usuario do servizo de madrugadores, entre as 7,30 e as 9,00 horas.

2. Deberes dos usuarios do comedor

A)Comportarse de forma educada, respectando as instalacins, aos demais usuarios e atendendo as recomendacins dos monitores.

B) Respectar as normas bsicas de convivencia e observar unha conduta correcta na Mesa.

   
  Artigo 11. - Normas de convivencia do comedor.  
 

Son normas especficas do Comedor:

A) Hixiene:

1. Os alumnos debern saber comer por si mesmos, facer uso dos servizos e lavarse as mans.

2. Todos os alumnos pasarn polos servizos asignados ao respecto para facer as sas necesidades e lavarse as mans antes de acudir ao comedor. Durante a comida irn ao servizo sempre con permiso do monitor.

3. Poerase especial coidado na correcta utilizacin dos cubertos, as como o uso do pano da mesa.

4. Non se pode tirar pan, auga ou restos de comida ao chan nin a outros nenos/s.

5. Despois de comer e antes de ir aos lugares asignados para o ocio, todos os alumnos debern pasar polo servizo, acompaados polos seus monitores/s, para realizar o cepillado de dentes e lavarse as mans.

B. Organizacin e comportamento:

1. hora de sada do colexio, os alumnos sern recollidos polos seus monitores para o seu traslado ao comedor.

2. chegada ao comedor irn ao servizo a lavarse as mans e pasarn ao comedor. Estas accins realizaranse por orde e baixo a supervisin dos monitores.

3. A entrada ao comedor farase por grupos, con orde e tranquilidade, sen correr, sen empurrar os compaeiros nin berrar.

4. Os nenos sentaranse nos lugares que lles sern asignados, seguindo unha orde de idade aproximada. Estes lugares sern fixos, podendo ser cambiados a criterio dos monitores.

5. Debern permanecer correctamente sentados en todo momento, sen xogar nin se balancear nas cadeiras nin se mover do seu sitio. Para chamar os monitores, debern facelo levantando a man ata ser atendidos.

6. moi importante comer nun ambiente tranquilo e relaxado, polo que nunca se dirixirn aos demais berrando, senn falando nun ton de voz axeitado.

7. Os alumnos estn obrigados a respectar o persoal encargado do servizo de comedor.

8. Cando se acabe de comer esperarn en silencio que se lles indique o momento da sada, o cal se far nos mesmos termos que entrada.

C. Alimentacin:

1. Os alumnos debern adaptarse ao men establecido, comendo a cantidade que se lles sirva (segundo as circunstancias, complexin, etc.)

2. En caso de non poder comer algn tipo de alimento, deberase achegar un certificado mdico que o acredite.

D. Tempo libre:

1. Cada grupo permanecer no lugar asignado baixo a supervisin do monitor. Ningn alumno poder separarse do seu grupo sen permiso.

2. Non se permite a prctica de xogos perigosos, entendndose por iso aqueles que poidan poer en perigo a integridade fsica das persoas.

   
  Artigo 11. - Faltas e sancins  
 

1. Faltas leves:

Considranse faltas leves.

1. Desobedecer levemente as indicacins do persoal.

2. Non lavarse as mans ou os dentes.

3. Entrar ou sar do recinto de prestacin do servizo desordenadamente.

4. Cambiarse de sitio.

5. Non comer con correccin ou non facer uso adecuado dos utensilios.

6. Permanecer mal sentado ou arrandearse na cadeira.

7. Facer rudo, berrar ou falar con alumnos doutras mesas.

8. Calquera conduta que afecte levemente ao respecto, integridade ou sade das persoas.

Sancins:

1. Amoestacin verbal. En caso de reiteracin, comunicacin por escrito aos pais.

2. Separacin temporal do grupo de referencia e integracin noutro.

3. Perda do dereito a participar en xogos ou actividades de ocio.

4. Realizacin de tarefas relacionadas coa falta cometida.

Estas sancins podern ser impostas polo persoal do comedor.

2. Faltas graves:

Considranse faltas graves:

1. Desobedecer gravemente as indicacins do persoal do Servizo.

2. Erguerse do sitio sen causa xustificada.

3. Sar do recinto de prestacin do servizo sen permiso do monitor.

4. Deteriorar a propsito ou por mal uso o material do servizo.

5. Tirar intencionadamente comida ao chan ou a outros compaeiros.

6. Calquera outra conduta que afecte gravemente ao respecto, integridade ou sade das persoas.

Sancins:

1. Calquera das contempladas para as faltas leves.

2. Amoestacin por escrito ao alumno. Comunicacin aos pais.

3. Expulsin temporal do servizo (ata 5 das).

3. Faltas moi graves:

Considranse faltas moi graves:

1. Sar do Centro sen permiso durante o horario do servizo.

2. Calquera outra conduta que afecte moi gravemente ao respecto, integridade ou sade das persoas.

Sancins:

1. Calquera das contempladas para as faltas graves.

2. Expulsin temporal do servizo (de 5 das a 1 mes).

3. Expulsin definitiva do servizo.

As sancins por faltas graves ou moi graves sern impostas pola Xunta de Goberno Local, por proposta dos monitores, previa audiencia dos pais e oida a direccin do centro.

   
  Disposicins finais  
 

Primeira.- A Alcalda poder ditar cantas ordes e instrucins resulten necesarias para a axeitada aplicacin, interpretacin ou desenvolvemento deste Regulamento.

Segunda. - Este Regulamento entrar en vigor cando transcorran 15 das hbiles a partir da data da sa publicacin no Boletn Oficial da Provincia, unha vez que se entenda aprobado definitivamente.

   
  Nota do Servizo de Asistencia Econmica a Municipios  
 

O regulamento dispn a sa entrada en vigor s 15 das hbiles seguintes a sa publicacin no B.O.P., pero se debe ter en conta que o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril , reguladora das Bases do Rxime Local establece que:

 ..Las ordenanzas, includos el articulado de las normas de los planes urbansticos, as como los acuerdos correspondientes a stos cuya aprobacin definitiva sea competencia de los entes locales, se publicarn en el Boletn Oficial de la provincia y no entrarn en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en elartculo 65.2salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los trminos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales..... (desde el 10 de marzo de 2004 RDL 2/2004, de 5 de marzo). 

Artigo 65.2: El requerimiento deber ser motivado y expresar la normativa que se estime vulnerada. Se formular en el plazo de quince das hbiles a partir de la recepcin de la comunicacin del acuerdo.

 

 

 

Nota Legal Servicio de Asistencia Económica a Municipios