Galego / Castellano
Convocatorias comunitarias abertas
Histórico de convocatorias

 
galego carta de servizos contacto DO serie L e C DO serie S convocatorias busca socios programas novas prensa dixital e-Boletín ED publicacións ED CE en España presidencia UE ligazóns

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricultura
Convocatorias
Descrición
Data límite

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS "Axuda para medidas de información no ámbito da política agrícola común - PAC 2013"
x

 

As campañas de comunicación integrada deben ter unha repercusión considerable que poida medirse mediante indicadores externos e internos obxectivamente comprobables, que incluirán unha ou varias das actividades que se mencionan a continuación: Produción e distribución de material multimedia ou audiovisual; produción e distribución de material impreso (publicacións, carteis, etc); creación de instrumentos en Internet e a través das redes sociais; actividades nos medios de comunicación; conferencias, seminarios ou talleres; actividades do tipo «granxa na cidade» que axuden a explicar a importancia da agricultura á poboación urbana; acontecementos do tipo «portas abertas» encamiñados a mostrar aos cidadáns a función da agricultura; exhibicións estáticas ou móbiles ou puntos de información.

 

30.11.2013

 Asuntos Económicos e Financeiros
Convocatorias
Descrición
Data límite
 


Axuda Humanitaria
Convocatorias
Descrición
Data límite
     
 
Asuntos Pesqueiros e Marítimos
Convocatorias
Descrición
Data límite

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS - "Convocatoria de proxectos integrais no ámbito marítimo - MED"


O obxectivo é identificar e desenvolver accións transnacionales relativas ás prioridades de desenvolvemento marítimo. Debe provir de diferentes niveis dos responsables políticos: local, rexional, nacional e transnacional. A Convocatoria marca 4 prioridades.
10.10.2014
 

Axudas do Parlamento Europeo
Convocatorias
Descrición
Data límite


Competencia
Convocatorias

 

Descrición
Data límite
 


Comunicación
Convocatorias
Descrición
Data límite
No marco do obxectivo global de achegar a Unión aos seus cidadáns, os obxectivos xerais do programa son os seguintes: contribuír a mellorar a comprensión da Unión, da súa historia e da súa diversidade por parte dos cidadáns; fomentar a cidadanía europea e mellorar as condicións para a participación cidadá e democrática a nivel da Unión.
20.12.2013
 

 

Cultura, Linguas, Deporte, Sociedade Civil, Irmandades de Cidades
Convocatorias
Descrición
Data límite
 

 

Educación, Formación, Xuventude
Convocatorias
Descrición
Data límite
Emprego e Asuntos Sociais
Convocatorias

Descrición

Data límite

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS para mellorar as habilidades para o crecemento e o emprego - PROGRESS (VP/2013/010) k


O obxectivo da convocatoria é fomentar novas formas de colaboración a través de asociacións entre os actores públicos e privados no ámbito do mercado de traballo (por exemplo, servizos de emprego públicos e privados, empresas, incluídas a PEME, provedores de cámaras de comercio, a formación e a educación, os interlocutores sociais, organismos de intelixencia do mercado de traballo) para facer fronte a carencias e desaxustes e axudar a eliminar a brecha entre a oferta e a demanda na UE

15.01.2014

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS «Apoiar a demanda e a reserva do mercado para o financiamento de empresas sociais» k


O obxectivo da acción preparatoria é identificar, desenvolver, promover e diseminar as boas prácticas de administracións locais ou nacionais, rexionais e de intermediarios financeiros para asistir a novos empresarios sociais de face ao alto paro xuvenil. Como tal, a acción preparatoria contribuirá ao fomento do espírito emprendedor jóven e social.

15.11.2013

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS «Proxectos pilotos para avaliacións de impacto do FSE »k


De maneira xeral, esta convocatoria trata de crear proxectos pilotos en materia de avaliacións de impacto das intervencións levadas a cabo baixo o FSE nos Estados Membros. Dita convocatoria permite aos participantes de avaliar o impacto de intervencións financiadas polo FSE para o período de programación 2007-2013, aplicando un ou varios métodos de avaliación de natureza case experimental

29.11.2013

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS para actividades experimentais no ámbito da política social - PROGRESS k


O programa Progress está destinado a apoiar financieramente a execución dos obxectivos da Unión Europea en materia de emprego e asuntos sociais, conforme ao establecido na Comunicación da Comisión sobre a Axenda Social e, deste xeito, contribuír a alcanzar os obxectivos da Estratexia de Lisboa nos devanditos ámbitos. O programa dividirase no cinco seccións seguintes: Emprego. Protección e inclusión social. Condicións de traballo. Non discriminación. Diversidade e igualdade de xénero.

16.12.2013

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS «O teu primeiro emprego EURES»


O teu primeiro emprego Eures pretende prover aos mozos de máis empregos e oportunidades de prácticas e aos empregadores a posibilidade de atopar fose as competencias das que carecen os seus mercados laborais respectivos.

10.12.2013Empresa e Industria - PEME
Convocatorias

Descrición

Data límite


En accción polo clima
Convocatorias

Descrición

Data límite

 

Enerxía e Transportes
Convocatorias

Descrición

Data límiteEurostat
Convocatorias
Descrición
Data límite
 

Fiscalidade e Unión Aduaneira

ConvocatoriasDescrición

Data límite
 

Interior

ConvocatoriasDescrición

Data límite

Convocatoria de Propostas - Rede de contactos e discusións entre municipios e autoridades locais destinatarias sobre as experiencias e boas prácticas no reasentamiento e integración dos refuxiados.HOME/2013/CFP/PARS k

O principal obxectivo da acción preparatoria é establecer unha rede de contactos e debate entre os municipios e as autoridades locais destinatarias dos Estados membros da UE que acaban de comezar os programas de reasentamiento ou desexan participar nun futuro próximo; e os Estados membros da UE con experiencia no reasentamiento, baseadas nas experiencias e boas prácticas no reasentamiento e integración dos refuxiados da Axencia da ONU para os Refuxiados (en diante, o ACNUR) e organizacións non gobernamentais (en diante, ONGs).

15/11/2013

Convocatoria de Propostas - Prevención e loita contra o crime. Coordinación, cooperación, protección e apoio ás vítimas e testemuñas de delitos k

Os proxectos propostos deben ter como obxectivo algunha dos seguintes tipos de actividades:
- Accións de mellora da cooperación e a coordinación operativa (reforzo das redes, a confianza mutua e a comprensión, intercambio e difusión de información, experiencias e boas prácticas);
- Actividades de análises, seguimento e avaliación;
- O desenvolvemento e a transferencia de tecnoloxía e metodoloxía;
- Formación, intercambio de persoal e expertos;
- Actividades de sensibilización e difusión.

27/09/2013

4/12/2013

12/02/2014
Investigación

Convocatorias


Descrición

Data límite

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS dirixida a persoas físicas para a elaboración dunha base de datos de expertos independentes que poidan asistir aos servizos da Comisión - HORIZONTE 2020k


Convocatoria dirixida a persoas físicas para a elaboración dunha base de datos de expertos independentes que poidan asistir aos servizos da Comisión en tarefas relacionadas con Horizonte 2020 do Programa Marco de Investigación e Innovación.
31.12.2020

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS referente ao Programa de Traballo «Capacidades» do Sétimo Programa Marco da Comunidade Europea para accións de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e demostraciónk


O obxectivo global do Programa de Investigación en Infraestruturas que forma parte do programa específico de "Capacidades", é optimizar o uso e o desenvolvemento da mellor investigación de infraestruturas existente en Europa, e axudar a crear en todos os campos da ciencia e a tecnoloxía novas infraestruturas de investigación de interese paneuropeo, necesarias para a comunidade científica europea para permanecer á vangarda do avance científico, e ser capaz de axudar á industria a reforzar a súa base de coñecemento e tecnolóxica.
15.04.2014

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS «Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI)» k


A empresa conxunta innovadora para a iniciativa sobre medicamentos innovadores é unha asociación público-privada pan-europea única que ten o obxectivo de fomentar a colaboración entre todas as partes interesadas pertinentes, incluídas as biofarmacéuticas de menor e maior tamaño e os coidadores sanitarios, os reguladores, os investigadores e os pacientes
28.01.2013

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS referente ao Programa de Traballo do Programa específico «Capacidades» do Sétimo Programa Marco da Comunidade Europea para accións de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e demostración


O obxectivo global do Programa de Investigación en Infraestruturas que forma parte do programa específico de "Capacidades", é optimizar o uso e o desenvolvemento da mellor investigación de infraestruturas existente en Europa, e axudar a crear en todos os campos da ciencia e a tecnoloxía novas infraestruturas de investigación de interese paneuropeo, necesarias para a comunidade científica europea para permanecer á vangarda do avance científico, e ser capaz de axudar á industria a reforzar a súa base de coñecemento e tecnolóxica
03.12.2013

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS referentes aos Programas de Traballo do Sétimo Programa Marco da Comunidade Europea para accións de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e demostración - FP7-2013-ICT-FI


A presente convocatoria de propostas ten por obxecto financiar actividades para desenvolver infraestruturas de rede e de servizos omnipresentes e fiables.

10/12/2013

Polo presente comunícase a posta en marcha de convocatorias de propostas e o anuncio de dous premios conforme os programas de traballo de 2012 e 2013 correspondentes á apartados Cooperación, Ideas, Persoas e Capacidades do Sétimo Programa Marco para accións de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e demostración (2007 a 2013) e do programa de traballo Euratom de 2013 do Programa Marco da Comunidade Europea da Enerxía Atómica de accións de investigación e formación en materia nuclear (2012-2013).

Consultar convocatoria


 

Mediante o presente anuncio notifícase a posta en marcha de convocatorias de propostas e dun premio conforme os programas de traballo de 2011 e 2012 de los Prográmas «Cooperación», «Ideas», «Persoas» e «Capacidades» do Sétimo Programa Marco da Comunidade Europea para accións de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e demostración (2007 a 2013).

Consultar convocatoria

 

 
 

 

Medio Ambiente

Convocatorias


Descrición

Data límite
 

Mercado Interior e Servizos
Convocatorias
Descrición
Data límite
 

Oficina Europea de Loita contra a Fraude
Convocatorias
Descrición
Data límite

Política Rexional
Convocatorias

Descrición

Data límite


Relacións Exteriores e Terceiros Países
Convocatorias
Descripción
Fecha límite

O obxectivo global desta convocatoria de propostas é contribuír á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM) de reducir a pobreza, así como do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Sustentable (CMDS obxectivos) en materia de enerxía, á vez que axuda a loitar contra o cambio climático.

14.02.2014

A presente convocatoria de propostas organízase no marco das accións da Unión Europea para reforzar a cooperación cos países de altos ingresos industrializados e outros países e territorios. Nos últimos anos, a rede de Centros da UE ampliouse de maneira significativa, coa creación de centros en Singapura e Taiwan, Canadá, Xapón e Corea do Sur e coa posta en marcha dos Programas Académicos da UE en Hong Kong e Macao. A presente convocatoria de propostas ten por obxecto apoiar o desenvolvemento dos Centros da UE en Australia e Nova Zelandia.

29.11.2013

 


Sanidade e Protección dos Consumidores
Convocatorias
Descrición
Data límite
A presente convocatoria ten como obxectivo fornecer contribucións financeiras (subvencións) para as operacións da Organización Europea dos Consumidore que representa os intereses dos consumidores en relación co desenvolvemento de normas para produtos e servizos a nivel da Unión Europea.

13/11/2013
 
Sociedade da Información e Audiovisuais
Convocatorias
Descrición
Data límite
O obxectivo desta convocatoria é crear un ambiente en Europa que anime a máis empresarios web iniciar un negocio en Europa e amplialo. O punto de atención deste tema está nos empresarios que usen tecnoloxías web e móbiles como compoñentes principais no seu inovación cun impacto positivo a través do continuum dos actores para o emprendedurismo.

23.04.2014

Favorecer e promover unha distribución transnacional máis ampla de películas europeas recentes, mediante a atribución de fondos a distribuidores segundo o seu rendemento no mercado, para a reinversión en novas películas europeas non nacionais.

1.10.2014

 

Xustiza

Convocatorias


Descrición

Data límite
Outras axudas
Convocatorias
Descrición
Data límite

Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para fomentar a creación e regulación de espazos con elevado interese socioeconómico para a diversificación de producións mediante la plantación de castiñeiro para froito e proceder á súa convocatoria para o ano 2013 en réxime de concorrencia competitiva.O disposto nesta orde será de aplicación para todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, con exclusión de: a) Os bosques ou outras superficies forestais que sexan propiedade da Administración central ou autonómica. b) Os bosques e outras superficies forestais propiedade da Coroa. c) Os bosques que pertenzan a empresas públicas. d) Os bosques propiedade de persoas xurídicas, cando polo menos o 50 % do seu capital pertenza a algunha das institucións anteriormente citadas.

02/11/2013

 

Esta convocatoria ten por obxeto aprobar o Plan marco programa de mellora de camiños de titularidade municipal 2013-2014, financiado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e aprobar o formulario para a xestión do Plan marco que se xunta a esta resolución como anexo II.

15/10/2013

 

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e efectuar a convocatoria para 2013 de subvencións destinadas a financiar accións formativas e de transferencia tecnolóxica realizadas por entidades asociativas do sector agroforestal da Comunidade Autónoma de Galicia, en réxime de concorrencia competitiva, e dirixidas ás persoas asociadas, aos directivos e ao persoal das ditas entidades.

1/11/2013

 

O mecanismo financeiro do Espazo Económico Europeo (EEE) convoca a presente convocatoria de fondos que ten por obxecto financiar medidas para proxectos de ONGs españolas, dentro do Programa E03 – NGO Fund. O Fondo da ONG apoiará "o desenvolvemento e fortalecemento da sociedade civil e unha maior contribución á xustiza social, a democracia e o desenvolvemento sustentable." O Fondo da ONG debe ademais apoiar os obxectivos xerais do mecanismo financeiro para contribuír á redución das disparidades económicas e sociais no EEE e para fortalecer as relacións bilaterais entre os Estados doantes e dos Estados beneficiarios.

6/11/2013

 

A misión da EACEA misión é executar, baixo o control da Comisión, unha serie de capítulos e accións de programas financiados pola Unión Europea nos ámbitos da educación e a formación, a cidadanía, a mocidade, o deporte, o ámbito audiovisual e cultural e o dos Voluntarios de axuda humanitaria da Unión Europea, así como a rede de información sobre educación en Europa, Eurydice, ou calquera outro programa que se encomende á Axencia. A presente convocatoria pretende elaborar unha lista de expertos externos nestas materias.

31/12/2020

 

1. Encomenda de xestión para o control, xestión e análise de proxectos e actividades relacionadas con procedementos de avaliación ambiental e coa autorización ambiental integrada cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun máximo dun 80 % no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013. Tema prioritario-3.48 Prevención e control integrados da contaminación; 2. Encomenda de xestión para a prestación de apoio na implantación, xestión, execución e seguimento das liñas estratéxicas do PGRUG 2010-2020 de competencia da Subdirección Xeral de Coordinación Ambiental cofinanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun máximo dun 80 % no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013. Tema prioritario 3.44 Xestión dos residuos domésticos e industriais.

3. Encomenda de xestión para a análise, xestión e control de expedientes relativos aos produtores e xestores de residuos cofinanciada co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nun máximo dun 80 % no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013. Tema prioritario 3.44 Xestión dos residuos domésticos e industriais.

31/12/2013

 

Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2013 das seguintes liñas de axuda:a) Plans de mellora nas explotacións agrarias.b) Primeira instalación de agricultores/as mozos ou mozas.

c) Fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común para a mellora dos procesos produtivos en réxime asociativo.

Consultar Convocatoria

 

A Orde do 10 de abril de 2012, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 83, do 2 de maio, establece as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a pequenas e medianas empresas de Galicia para o financiamento de proxectos relacionados coa prevención, protección, mellora e coñecemento ambiental na nosa comunidade autónoma.

Consultar convocatoria

 

O día 28 de xuño de 2011, a Consellería do Medio Rural publicou a Orde do 17 de xuño de 2011 (DOG núm. 123, do 28 de xuño) pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2011.

Consultar convocatoria

 

Agader (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural) é un ente público da Xunta de Galicia que promove e coordina o desenvolvemento rural en Galicia coa finalidade de mellorar a calidade e as condicións de vida no medio rural e contribuir á cohesión do territorio galego.

2013