Galego / Castellano
galego carta de servizos contacto DO serie L e C DO serie S convocatorias busca socios programas novas prensa dixital e-Boletín ED publicacións ED CE en España presidencia UE ligazóns

 

 

ED A Coruña. Axudas
Convocatoria de propostas IX-2013/01 — «Subvencións para os partidos políticos a escala europea»

 • Descrición: O Parlamento publica unha convocatoria de propostas para a concesión de subvencións para os partidos políticos a escala europea.
 • Obxectivos: A presente convocatoria de propostas refírese ás solicitudes de subvencións para o exercicio 2013 e cobre o período de actividade comprendido entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 31 de decembro de 2013.
  A subvención ten por obxecto apoiar o programa de traballo anual do beneficiario.
 • Solicitantes: Para aspirar a unha subvención, un partido político a escala europea deberá cumprir as condicións establecidas no artigo 3, apartado 1, do Regulamento (CE) nº 2004/2003, a saber:
  a) ter personalidade xurídica no Estado membro onde estea localizada a súa sede;
  b) estar representado, en polo menos a cuarta parte dos Estados membros, por deputados ao Parlamento Europeo ou nos parlamentos nacionais ou rexionais, ou nas asembleas rexionais, ou ben obter, en polo menos a cuarta parte dos Estados membros, polo menos o 3 % dos votos emitidos en cada un dos devanditos Estados membros nas últimas eleccións ao Parlamento Europeo;
  c) respectar, en particular no seu programa e as súas actividades, os principios nos que se basea a Unión Europea, a saber os principios de liberdade, democracia, respecto dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais así como do Estado de Dereito;
  d) participar nas eleccións ao Parlamento Europeo ou manifestar a súa intención de facelo.
 • Financiamento: Calcúlase que os créditos asignados no exercicio financeiro de 2013 segundo o artigo 402 do orzamento da UE «Contribucións aos partidos políticos europeos» ascenden a 21 794 200 EUR.
  O importe máximo da axuda económica concedida polo Parlamento Europeo non excederá o 85 % dos custos subvencionables de funcionamento dos partidos políticos a escala europea. A carga da proba corresponde ao partido político en cuestión.
  O financiamento adoptará a forma dunha subvención de funcionamento.
 • Prazo: 30 de setembro de 2012
 • Lugar de presentación de solicitudes: As solicitudes deberán:
  a) formularse mediante o formulario de solicitude de subvención (Anexo 1 da Decisión da Mesa);
  b) estar asinadas imperativamente polo solicitante ou por un representante seu debidamente autorizado;
  c) enviarse en dobre plica. Os dous sobres estarán cerrados.

  No sobre exterior figurará o enderezo do remitente e deberá dirixirse a:

  European Parliament
  Mail Service
  KAD 00D008
  2929 Luxembourg
  LUXEMBOURG  No sobre interior figurará o enderezo seguinte:

  President of the European Parliament Attn.
  Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance
  SCH 05B031
  2929 Luxembourg
  LUXEMBOURG  No sobre interior deberá indicarse, ademais do servizo que figure como destinatario na convocatoria de propostas, o seguinte:
  «APPEL À PROPOSITIONS — SUBVENTIONS 2013 AUX PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITÉE»
 • Punto de información: Os solicitantes poderán realizar as súas consultas nos contactos que aparecerán na seguinte páxina web: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
 • Documento oficial de publicación: DO C 177/32 do 20.06.2012
 • Páxina principal no servidor Europa