Galego / Castellano
galego carta de servizos contacto DO serie L e C DO serie S convocatorias busca socios programas novas prensa dixital e-Boletín ED publicacións ED CE en España presidencia UE ligazóns

 


 
 
 

IPE.Axudas
Programa: Acciones de información e de promoción de produtos agrícolas no mercado interior e terceiros países.

 
 
 • Base legal: Regulamento (CE) Nº 3/2008 do Consello, do 17 de decembro de 2007, sobre accións de información e de promoción dos produtos agrícolas no mercado interior e en terceiros países (DO L 3/1 de 05.01.2008)

 • Descrición e obxectivos: As accións de información e de promoción dos produtos agrícolas e o seu xeito de produción, así como dos produtos alimenticios a base de produtos agrícolas, levadas a cabo no mercado interior ou en terceiros países poderán financiarse con cargo ao orzamento comunitario, total ou parcialmente. As devanditas accións levaranse a cabo no marco dun programa de información e de promoción. As accións non deberán estar orientadas en función de marcas comerciais nin incitar ao consumo dun produto por razón da súa orixe concreta. Porén, a orixe do produto obxecto das accións poderá indicarse cando se trate dunha denominación en virtude da normativa comunitaria.
     •  
 • Condicións de accesibilidade: As accións que se inclúen dentro do programa son as seguintes:
  • Accións de relacións públicas, promoción e publicidade que se destinen, en particular, a destacar as características intrínsecas e as vantaxes dos produtos comunitarios no tocante á calidade, a seguridade dos alimentos, os métodos de produción específicos, os aspectos nutricionales e sanitarios, a etiquetaxe, o benestar dos animais e o respecto do medio natural;
  • Campañas de información, en particular sobre os réximes comunitarios aplicables ás denominacións de orixe protexida (DOP), as indicacións xeográficas protexidas (IXP), as especialidades tradicionais garantidas (ETG) e a produción ecolóxica, así como outros réximes comunitarios relativos ás normas de calidade e á etiquetaxe dos produtos agrícolas e alimenticios, e os símbolos gráficos establecidos na lexislación comunitaria aplicable;
  • Accións de información sobre o réxime comunitario dos viños de calidade producida en rexións determinadas (vcprd), dos viños con indicación xeográfica e das bebidas espirituosas con indicación xeográfica ou indicación tradicional reservada;
  • Estudos de avaliación dos resultados obtidos coas accións de información e de promoción.
  • No mercado interior, as accións mencionadas poderán consistir tamén na participación en salóns, feiras e exposicións de importancia nacional ou europea, mediante postos destinados a valorar a imaxe dos produtos comunitarios.
  • En terceiros países, as accións poderán adoptar tamén a forma seguinte:
   • Accións de información sobre o réxime comunitario aplicable aos viños de mesa;
   • Participación en salóns, feiras e exposicións de importancia internacional, especialmente mediante postos destinados a valorar a imaxe dos produtos comunitarios;
   • Estudos de novos mercados, necesarios para a busca de novas saídas comerciais;
   • Misións comerciais de alto nivel.

  Os sectores ou produtos que poden ser obxecto destas acciones que se leven a cabo no mercado interior, seleccionaranse en función dos siguientes criterios:

  • A oportunidade de lanzar campañas temáticas ou dirixidas a destinatarios concretos co fin de destacar a calidade, o carácter típico, os métodos de produción específicos, os aspectos nutricionales e sanitarios, a seguridade alimentaria, o benestar dos animais ou o respecto do medio natural dos produtos considerados;
  • A práctica dun sistema de etiquetaxe que informe os consumidores ou a utilización de sistemas de control e arrastre da orixe dos produtos;
  • A necesidade de facer fronte aos problemas específicos ou conxunturais dun sector determinado;
  • A conveniencia de informar sobre o significado dos réximes comunitarios relativos ás DOP, IXP, ETG e os produtos ecolóxicos;
  • A conveniencia de informar sobre o significado do réxime comunitario dos vcprd, os viños con indicación xeográfica e as bebidas espirituosas con indicación xeográfica ou indicación tradicional reservada.

  Poderán ser obxecto das accións mencionadas que se leven a cabo en terceiros países, os produtos seguintes:

  • Produtos destinados ao consumo directo ou á transformación que conten con posibilidades de exportación ou de novas saídas comerciais en terceiros países, en particular, sen que se concedan restitucións;
  • Produtos típicos ou de calidade cun elevado valor engadido.

 • Disposición de aprobación: As actividades mencionadas lévanse a cabo ao abeiro de programas establecidos polas organizacións profesionais ou interprofesionais. Estas organizacións someten as súas propostas de programas de información e de promoción aos Estados membros, os cales transmiten á Comisión a relación de programas seleccionados que se comprometen a cofinanciar. A Comisión, asistida por expertos técnicos, elixe os programas e decide os orzamentos correspondentes, outorgando prioridade a aqueles programas que prevexan a participación de varios Estados membros. Ademais, a Comisión pode tomar a iniciativa de financiar na súa totalidade accións de información e de promoción. A Comisión elixe os organismos que levarán a cabo a devandito accións no mercado interior e nos terceiros países.
   
 • Financiaciamento: O financiamento do custo real dos programas analízase como segue:
  • ata o 50% de financiamento comunitario (e ata o 60% se os programas refírense a accións de promoción de froitas e hortalizas, destinadas especificamente a escolares de establecementos de ensino da Comunidade);
  • un mínimo do 20% polas organizacións que propoñan os programas;
  • o resto polo Estado membro.

 • Centros de información comunitarios:
   •  

  Comisión Europea

  DX Agricultura e Desenvolvemento Rural 130,
  Rue de la Loi B – 1049
  Bruxelas Bélxica
  Fax: +32 (0) 2-295.01.30.
  Formulario de consulta


   
 • Centros de información en España:


Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Ministerios de Medio Natural e Medio Rural e Mariño

telf.: 913 47 49 16
fax: 913 47 47 30

e-mail: sg.fondosagricolas@fega.mapya.es
web: http://www.fega.es